Segueix-nos!

Política de Privadesa

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades? 

Identitat del responsable:PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U.  NIF B64995871 
Direcció:Plaça de l’Ajuntament, n. 1, 08330 Premià de Mar
Telèfon:93 741 74 01 
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:dpdprimilia@premiademar.cat

Amb quina finalitat tractem les dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

Des de Premià Serveis Municipals, S.L.U. tractem les dades personals que vostè ens facilita així com les que deriven de la relació amb nosaltres, per a les següents finalitats:

Contactar amb nosaltres

Tractem les seves dades per gestionar la seva sol·licitud per a posar-se en contacte amb Premià Mèdia, així com donar-li resposta a la seva consulta o sol·licitud.

La base que legitima aquest tractament és el consentiment prestat amb l’enviament de la seva petició mitjançant el formulari de contacte, d’acord amb l’article 6.1 a) del RGPD.

Subscripcions a canals de comunicació

Gestionar les subscripcions a canals de comunicació a través de la pàgina web. Concretament, es tracta de la gestió del possible enviament de butlletins.

La base que legitima el present tractament és el consentiment de l’interessat d’acord amb l’article 6.1. a) RGPD. 

Registre

Tractem les seves dades per gestionar la seva alta com usuari a la nostra plataforma per a poder gaudir de les diferents prestacions que li oferim.

La base que legitima el present tractament és l’execució d’un contracte d’acord amb l’article 6.1. b) del RGPD.

Quant temps conservarem les seves dades?

Premià Serveis Municipals, S.L.U. conservarà les seves dades personals mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual es van recaptar o bé mentre que vostè no retiri el seu consentiment o sol·liciti la supressió de les mateixes i, en tot cas, mentre es puguin derivar obligacions legals o responsabilitats.

Una vegada s’hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals o bé hagi sol·licitat la seva supressió o retirat el seu consentiment, atès l’article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les seves dades personals seran degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin. 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

Premià Serveis Municipals, S.L.U. no comunicarà les seves dades a cap destinatari excepte quan existeixi una obligació legal que així ho estableixi.

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

Premià Serveis Municipals, S.L.U. no preveu realitzar transferències internacionals de dades. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s’aplicarà el previst a la normativa aplicable de Protecció de dades.

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats atenent a les dades personals facilitades?

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.

Quins son els seus drets com titular de les dades? 

Els drets que vostè pot exercir, com titular de les seves dades personals, són els que s’indiquen a continuació:

DretContingutCanals d’atenció
Retirar el consentimentTindrà dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. No obstant, la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat.Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a  Premià Serveis Municipals: Plaça de l’Ajuntament, 1, Premià de Mar, 08330, Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent:    dpdprimilia@premiademar.cat  Per a l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o d’un altre document que acrediti la seva identitat, i indicant el dret que vol exercir.
AccésPodreu obtenir confirmació si  Premià Serveis Municipals tracta les dades personals, així com, consultar les dades personals incloses en els tractaments de   Premià Serveis Municipals.
RectificacióPodreu modificar les dades personals quan siguin inexactes, i completar aquelles dades que siguin incompletes.
SupressióPodreu sol·licitar l’eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per què van ser recollides.
OposicióPodreu sol·licitar que no es tractin les dades personals.  Premià Serveis Municipals deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o defensa  de possibles reclamacions. 
Limitació del tractamentPodreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents:   Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades;  Quan el tractament es il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;  Quan  Premià Serveis Municipals no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l’exercici o defensa de reclamacions;  Quan s’hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
PortabilitatPodrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb  Premià Serveis Municipals , així com a transmetre’ls a una altra entitat.

Si considereu que Premià Serveis Municipals no ha tractat les dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

L’exercici d’aquests drets és gratuït.