La Comissió de Nomenclàtor de Premià de Mar ja disposa d’un reglament oficial

La Comissió de Nomenclàtor proposa, entre altres coses, els noms de vials, places o equipaments municipals

La Comissió de Nomenclàtor de Premià de Mar ja disposa d’un reglament oficial des d’aquest juliol. Després que el febrer passat se’n fes l’aprovació inicial al ple municipal, i superada la fase d’exposició pública sense que s’hi hagin presentat al·legacions, el document ja ha estat publicat al BOP i ha entrat en vigor. Aquest organisme va ser creat l’any 2009 però fins ara no s’havia dotat d’una regulació formal, tot i que -com indica textualment el preàmbul del nou reglament- havia estat “operant amb criteris objectius, rigor i una gran capacitat de consens”. 

El nou reglament categoritza qüestions com la missió de la comissió (no només proposar denominacions sinó també determinar procediments a tal efecte o mantenir actualitzat el nomenclàtor), la tipologia dels espais urbans objecte de la seva missió, el seu funcionament intern i dinàmica de treball, i també la seva composició. Així, s’indica entre altres disposicions que tindrà un caràcter d’assessorament i consulta, no vinculant, i que farà propostes i recollirà propostes, elaborarà estudis o revisarà el nomenclator a fi de demanar finalment al ple municipal l’aprovació d’allò que hagi consensuat. 

Pel que fa a la composició d’aquest òrgan s’indica que tindrà un President (l’alcalde o persona a qui delegui) i un grup de vocals entre els quals hi haurà representants dels grups polítics de l’Ajuntament i sis persones a títol individual en qualitat d’assessors que ofereixin, diu el text, “un coneixement contrastat en el camp de la toponomàstica, la llengua catalana, l’educació, la història o el patrimoni cultural de Premià de Mar”. Les sessions de la comissió, per últim, es convocaran per indicació de la presidència però seran com a mínim un cop l’any.

Translate »